Warunki korzystania z serwisu

Wstęp

Portal internetowy cultivent.pl jest Państwu udostępniany przez firmę KWS Polska Sp. z o.o.,
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. Korzystając z naszego portalu akceptują Państwo przedstawione poniżej Ogólne warunki korzystania z serwisu.

§ 1 Odpowiedzialność za treść naszych stron internetowych

Zawartość niniejszego portalu internetowego sporządzona została z największą starannością, staramy się również na bieżąco sprawdzać i aktualizować jego treść, nie możemy jednak zagwarantować jej całkowitej poprawności, aktualności i kompletności. Wiedza i informacje udzielane za pośrednictwem tego portalu są nieodpłatne i mają charakter niezobowiązujący. Portal cultivent.pl udostępniamy z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności cywilnej.

§ 2 Odpowiedzialność za odsyłacze do innych stron internetowych

Zwracamy Państwa uwagę, że nie mamy wpływu na treść stron internetowych, do których prowadzić mogą zamieszczone na naszym portalu odsyłacze (linki). W żadnym wypadku nie utożsamiamy się tymi treściami oraz nie przejmujemy za nie żadnej odpowiedzialności / gwarancji. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie ich oferodawcy. W chwili założenia odsyłacza, strony zewnętrzne zostały sprawdzone pod względem obecności treści niezgodnych z prawem. Niezgodność z prawem zawartych treści nie była dla nas rozpoznawalna w chwili zakładania odsyłacza. Stała późniejsza kontrola treści stron zewnętrznych jest bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa niemożliwa. Prosimy nas bezzwłocznie poinformować, jeśli korzystając z linków zamieszczonych na naszym portalu trafili Państwo na strony internetowe o treści budzącej obawy, natychmiast usuniemy z naszego portalu odsyłacze prowadzące do tych stron. Niniejsze oświadczenie odnosi się dla wszystkich odsyłaczy jakie znajdują się w obrębie naszego portalu cultivent.pl.

§ 3 Uwagi techniczne

Cyfryzacja danych związana jest z możliwością wystąpienia błędów. Użycie różnych przeglądarek internetowych oraz indywidualne ustawienia w oprogramowaniu mogą prowadzić do powstania różnic w prezentacji treści.

§ 4 Terytorium

Portal internetowy cultivent.pl przeznaczony jest dla użytkowników z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i opiera się na obowiązującym dla naszego kraju porządku prawnym. Korzystanie
z niniejszego portalu z terytorium spoza Polski nie jest przez nas zamierzone. Nie przejmujemy odpowiedzialności i/lub nie gwarantujemy, że nasz portal nadaje się do używania przez użytkowników z innych krajów oraz że korzystanie z niego jest tam prawnie dopuszczalne.

§ 5 Prawo autorskie

Stworzone przez nas treści i dzieła znajdujące się na niniejszym portalu podlegają polskiej Ustawie
o prawie autorskim. Treść, kształt i struktura naszego portalu chronione są prawem autorskim. Zastrzegamy sobie do nich wszelkie prawa ochronne. Ich powielanie, tłumaczenie, zapisywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek inne użycie, zwłaszcza w innych mediach, włącznie z elektronicznymi, wymaga naszej pisemnej zgody, chyba że przepisy prawa zezwalają na wykorzystanie wolne od zgody. Dopuszczalne jest pobieranie plików oraz kopiowanie treści stron do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Zakładanie hyperlinków prowadzących na nasz portal, w szczególności linków typu Deep Link, Inline Link lub linków w technologii in Frame dozwolone jest tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność odszkodowawcza, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności z powodu niemożności, opóźnienia, wadliwości świadczenia, naruszenia umowy, naruszenia powinności podczas negocjacji umowy lub niedozwolonego działania jest, o ile doszło do zawinienia, według poniższych uregulowań, ograniczona. Ograniczenia nie obowiązują w przypadku zaistnienia naszej odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, dla gwarantowanych cech/właściwości, naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub z tytułu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku lekkiego niedbalstwa naszych organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych osób wykonujących zobowiązanie, o ile nie doszło do naruszenia istotnych powinności wynikających z umowy, których ograniczenie zagraża celowi umowy.
Jeśli w przypadku opisanym wyżej naruszona została powinność istotna z punktu widzenia umowy i ponosimy w związku z tym odpowiedzialność odszkodowawczą, odpowiedzialność ta jest ograniczona do przewidywalnych, ujętych w umowie szkód. Udostępnienie portalu internetowego cultivent.pl odbywa się za wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności cywilnej.

§ 7 Wyłączenie gwarancji

(1) Nie bierzemy odpowiedzialności i nie dajemy gwarancji za dostępność naszego portalu, jego przydatność użytkową dla użytkowników i realizowanych przez nich celów, ani za poprawność
i kompletność treści i informacji.
W szczególności nie możemy gwarantować poprawności, aktualności i kompletności funkcjonowania zamieszczonych na portalu kalkulatorów. Ich zadaniem jest obliczanie orientacyjnych wielkości, które mogą być pomocne w prowadzeniu produkcji. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności i nie gwarantujemy osiągnięcia wartości otrzymywanych przez wyliczenia kalkulatora w rzeczywistym procesie produkcji. Nie podejmujemy odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód oraz za odszkodowania lub rekompensaty za szkody następcze, mogące pochodzić z tytułu posłużenia się kalkulatorami. Dotyczy to także strat w zysku lub podobnych strat finansowych.

(2)  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszego portalu, do wprowadzania zmian, uzupełnień, ograniczeń, a także do zaprzestania jego edycji.

§ 8 Ochrona danych

Przetwarzanie zebranych danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób z nich korzystamy oraz komu je przekazujemy, w jaki sposób je chronimy oraz jak mogą Państwo poinformować się  na temat przekazanych nam informacji, znajdują się w zamieszczonej na naszym portalu Deklaracji o ochronie danych osobowych.

§ 9 Obowiązujące prawo i właściwość miejscowa sądu

(1)  Niniejsze Warunki korzystania z serwisu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem prawa handlowego UN.

(2)  Miejscem rozsądzania sporów dotyczących/związanych z niniejszym portalem internetowym jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KWS.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollten die Nutzungsbedingungen unvollständig sein, so werden die Nutzungsbedingungen im übrigen Inhalt nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem Sinn und Zweck der ganz oder teilweise unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt.

Jeśli któreś z postanowień niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” jest lub okaże się całkowicie lub częściowo nieprawomocne albo niepełne, nie ma to wpływu na treść pozostałych „Warunków użytkowania”. Postanowienie nieprawomocne lub niepełne zostaje zastępione przez postanowienie, które pod względem sensu i celu njbardziej mu odpowiada.

Poznań, 01.04.2014